Lejebetingelser:

Generelle lejebetingelser:

Ændringer til bestilling skal ske senest 10 dage før anvendelsedag. Vi forbeholder os ret til at se bort fra ændringer efter denne dato. Ændringer til bestilling skal altid ske skriftligt og er kun gældende hvis det genbekræftes af os.

Tjek det leverede for fejl og mangler før ibrugtagning. Evt. mangler skal rapporteres på telefon nr.45826001 eller via mail senest dagen før brugsdagen, dog senest fredag kl. 21, hvis vi skal godtgøre dem. Vi forsøger så vidt muligt at udbedre evt. fejlleveringer. Reklamationer efter brugen tages der ingen hensyn til.

Afhentning sker fra Mandag kl. 8.00. De lejede ting SKALderfor stå klar fra dette tidspunkt i Carport eller Garage og holdes tørt og rent. Forfindes der ikke sådanne, skal returnerings sted aftale evt. i forbindelse med leveringen.. Ved leje på ugedage skal det stå klart dagen efter kl. 8.00. Vær opmærksom på at afdække det lejede udstyr, hvis vejret betinger det. Ved forgæves afhentning faktureres ekstra transport på min. kr. 600. Returdatoen skal overholdes, ellers vil der blive beregnet dobbelt lejebetaling.

I forbindelse med konfirmationer st. Bededag og Kristi Himmelfart starter vi med at tage ting retur dagen efter. 

Tjek at alle ting iflg. Fakturaen bliver returneret i det korrekte antal + emballage. Tjek at det lejede er opvasket korrekt. Evt. mangler ved retur må gerne noteres. Ved returnering bliver alt kontrolleret og optalt fra vores side. Og ved ikke oplyst mangler pålægges et ekspeditionsgebyr på kr. 50,-.

Servicen skal returneres i den leverede emballage. Eventuelle mangler eller beskadigelser erstattes af lejer til gældende dagspris.

Hjælp os med at holde vores lave priser, ved at betale vores faktura rettidigt. Alt leveres Netto Kontant, ved betaling senere end 3 dage fra modtagelse af faktura, tillægges rykkergebyr på kr. 100. Faktura lfølger leveringen og kan ikke fremsendes af os til anden adresse. Leveringsadresse hæfter for leverancen. 

Varerne leveres i carport, garage eller gadeplan. Kunden transporterer selv herfra.

Maks. 15 meter til aflæsningspunkt.(Parkering af varebil)

 

Alle priser er incl. moms, men uden transport. Se venligst vores prisliste over transport omkostninger.

 

Betingelserne for leje af service:

Varerne skal efter brugen afleveres i hel og rengjort stand. Snavset retur service vil blive vasket for lejers regning med kr. 2,- pr. del. Andre varer rengøres efter dagspriser.

Ved leje af duge og servietter, skal disse returneres i hel stand, ellers vil lejer blive faktureret for evt. mangler/beskadigelser.

NB! Borde, stole og emballage må ikke udsættes for fugtighed.

Selvafhentning kan kun ske på fredag mellem 9-10 eller efter aftale.


Ved returnering:

Stole:

Evt. beskyttende emballage (POSER) skal påføres hver stol ved endt leje. Påføres disse ikke tilskrives et gebyr på kr. 10 pr. stol hvor posen enten mangler eller ikke er påført. Må gerne sættes i stakke af 15 stk.

Opvask:

Vi vasker gerne det lejede service op, dette koster kr. 1,50 pr. del, og skal bestilles sammen med servicen. Forudsætningen er at servicen, skylles af, således at der ikke er madrester o. lign. på servicen når den returneres. Glasvarer skal blot tømmes om stilles i emballagen. Er disse betingelser ikke opfyldt, træder de generelle lejebetingelser i kraft.

Selvopvask

Hvis du selv har valgt at vaske op, skal du selv kontrollere at det er korrekt opvasket – dvs. At der ikke er madrester, fed eller kalk pletter eller lign. på det service du sender retur. Ovenstående fejl vil blive rettet for deres regning uden reklamationsret. Husk afspændingsmiddel og rene viskestykker, så kommer i sikkert i mål.

VIGTIGT: Husk at pudse hvert glas efter maskinopvask – så det ikke er fyldt med pletter og skal vaskes igen af os til 2 kr pr. stk.

Duge og Servietter:

Duge og servietter skal returneres tørre ellers er der risiko for at dugene blive jordslået og derved beskadigt. Det er kundens ansvar at dugene er tørre ved returtagning.

 

Lejebetingelse for Leje af telt.

ANVENDELSE:

Nedenstående almindelige lejebetingelser finder anvendelse på leje af materiel fra udlejer, medmindre andet er aftalt med og skriftligt bekræftet udlejer.

 

LEVERINGSFORHOLD:

I tilfælde af strejke, lockout eller anden arbejdsstandsning, krig brand, statslige indgreb, orkan, ulykkestilfælde eller anden force majeure, som forhindre eller i væsentlig grad vanskeliggør levering af materiellet, udsættes levering uden ansvar for udlejer, så længe den pågældende tilstand vedvarer.

 

ANSVAR OVER FOR OFFENTLIG MYNDIGHED:

Udlejer garanter at teltets materiale lever op til certificeringsstandarderne jf. by og boligministeriet. Udlejer forbeholder sig ret til at nedtage teltet såfremt vejrmæssige forhold skulle udgøre en sikkerhedsrisiko. 

Udlejer har intet ansvar overfor nedgravede kabler, kloakrør og vandledninger af enhver art, der måtte befinde sig i teltets og bardunernes opsætningsareal.

Udlejer kan såfremt lovmedholdighed foreskriver det ændre evt. placering af telt, uden forudgående accept fra lejer.  


OPSÆTNINGSSTEDET:

Stedet skal være jævnt og ryddet. Der skal være køremulighed for lastbil til stedet. Lejer sørger selv for at markere med 4 hjørner hvor telt skal stå. Lejer markere ydermere hvor indgangen skal være. Et standard telt har 1 dør. Det er ikke påkrævet at lejer er tilstede. Markering laves 1 uge før brugsdato da opsætningstidspunkt kan varierre.

Den oplyste pris er forudsat, at der findes 90cm bred transportvej i niveau mellem aflastningssted (bil) og opsætningsstedet. Dvs. ingen trapper eller andre forhindringer. Teltet kan håndbærges mod tillæg.

Lejer sørger selv for opsætning/nedtagning af borde, stole m.m. Leje disse af os skal de sættes samme sted som ved modtagelsen (udgangspunk carport) med mindre andet er aftalt. Teltet skal være ryddet ved afhentning.

Lejet inventar samles på det sted hvor det stod ved leveringen. Defekt materiel må ikke blandes med brugbart materiel. Er der mangler eller skader på det udlejede erstattes dette til dagspris af lejer.

Klistermærker og lignende må ikke anvendes på teltdug og gulv – klistermærker eller spor heraf fjernes for lejers regning. Der må ikke grilles eller tilberedes osende mad i teltet eller dets nærhed. 


LEJEPERIODE:

Hvis andet ikke er aftalt, betragtes det lejede som udlejet i hele den periode det beror hos lejer. Hvis udlejer ikke modtager materiel tilbage rettidigt, opkræves ekstra leje til dagspris.


ANSVAR:

Så længe det lejede befinder sig hos lejer, er denne ansvarlig for enhver skade, der påføres dette, ligesom lejer bærer risikoen ved det lejedes bortkomst eller hændelige undergang. Kan reparationer udføres, sker dette ved udlejers

foranstaltning og for lejers regning. Ved bortkomst og irreparable skader erstattes til fuld- og nyværdi. Udlejer er ikke ansvarlig for personskade eller skade forvoldt af det lejede. Lejer bærer det fulde ansvar for det lejede i den aftalte periode.


BETALINGSBETINGELSER:

Betaling af det fulde beløb skal ske 5 dage forud for leveringen. Kontrakten er bindende og gyldig med lejer og udlejers underskrift. Såfremt kontrakten/aftalen annulleres har udlejer krav på det fulde beløb, medmindre det lykkedes at udleje det afbestilte materiel til anden side.

 

REKLAMATIONER:

Hvis lejer ikke inden ibrugtagning har gjort udlejer opmærksom på fejl og mangler, betragtes materiellet som modtaget i fejlfri stand. Senere reklamationer modtages ikke. Det er alene kontrakten bestemmelser der er gældende. Alle mundtlige aftaler som ikke er påført kontrakten/aftalen, annulleres samtidig med dennes underskrift. Er underskriver et selskab, fond eller forening, hæfter underskriver som selvskyldnerkautionist.

  

Telte - Praktiske oplysninger 

 • Teltene leveres i bredden på 3-6-9-12 meter. I længden bygges teltene op i 3 meters moduler og kan leveres i ønskede længder. Alle telte leveres med gulve.

 

 • Som udgangspunkt leveres teltene med vinduer i halvdelen af teltet.

 

 • Minimum sidehøjde: 2,20 meter og kiphøjden ca. 3,80 meter.

 

 • Det lejede telt henstår for lejers regning og risiko, indtil teltet er nedtaget og afhentet. Vinduer i teltet placeres efter ønske. Ved opsætning af teltet og udlægning af gulv følger vi terrænet.

 

 • Teltdugen er brandhæmmende og godkendt efter DIN 4102. Teltdugen er lavet af PVC og er grå/hvide, vinduerne er buede. Indgang i teltet kan placeres efter ønske. Teltene kan opstilles på såvel græs, jord, fliser som asfalt.

 

 • Teltene er velegnede til alle former for arrangementer. De præsenterer sig flotte og lyse, og er en ideel ramme om enhver fest.

 

 • Til fest beregnes der ca. 1 m2 pr. person, der sidder ved bord. Ved runde borde skal beregnes ca. 30-50% mere plads dvs. 1½ kvm. pr. person.

 

   Praktiske oplysninger ved leje af festtelt

  

1) Inden levering af teltet:

 

 • Slå ikke græsplænen før teltet er opsat, da afklippet græs sætter sig i tagpresenningen og spær under opsætningen senere drysser ned på bordene/ maden. Teltet kan evt. kræves renset efterfølgende for lejers regning for et engangsbeløb på kr. 1500,-

 

 • Sørg for at den plads teltet skal stå på er ryddet og større ujævnheder er planet ud, da gulvet følger TERRÆNET (græsplænen eller andet underlag). Evt. ujævnheder kan udlignes efter gældende dagspris.

 

 • Mål eventuelt det areal som teltet skal stå på og sæt en pind i hvert hjørne for at se om teltet kan stå der, samt en indikation af placeringen af dør åbningen (døren kan placeres inden for hvert 3 meter modul).

 

 2) Ved opdækning/ pyntning af teltet:

 

 • Brug ikke tape på teltdugen ved ophængning af plakater, guirlander eller lignende, da tapen går i forbindelse med teltdugen. Brug i stedet plasticstribs eller snor, som let kan klippes ned efter brug.

 

 • Brug ikke crepepapir noget sted i teltet, da det smitter af og ødelægger teltdugen.

 

 • Brug ikke ståltråd til ophængning da dette laver hul i presenningen.

 

 • Myggelys, fakler, grill samt olielamper og andet må ikke stå inde i teltet da dette ødelægger/ soder presenningerne og udvikler kultveilte som er skadelig for mennesker. Brug i stedet almindelige fyrfadslys.

 

 

Lejer vil være erstatningsansvarlig ved ødelæggelse af teltdugen.

  

3) Ved afhentning af teltet:

 

Teltet skal leveres tilbage i rengjort stand.

 Det vil sige:

- at teltet skal være tømt for inventar

- at snore og andet materiel skal være fjernet

- at stænk og spild på teltdugen vaskes væk

- at gulvet vaskes og tørres over med en vredet klud bagefter

 

Med mindre at dette er bestilt hosos. Indbæring/afhentning service i telt (kr. 900) – Gulvvask (kr. 500)

Disse ting er deres ansvar og overholdes dette ikke vil der blive fremsendt ekstra regning på de manglende ting.

 

Serviceleje sammen med telt

Service lejen følger de normale betingelser. Dvs. leveres til carport m.m. Teltlejen følger telt kontrakten. Indbæring af service til telt koster kr. 900 t/r.

 

 • Over 1000 produkter

  Vi har helt sikkert også det du leder efter

 • Vi sender hver dag

  Leveringstid 1-2 hverdage.

 • Returnerings service

  Hvis størrelsen er forkert, eller det bare ikke passer når du får det på.

 
Du kan kontakte vores kundeservice hele døgnet på mail Her
Ordre på
 1. Webshop 24/7 365
Modtag vores nyhedsbrev
Mød os på de sociale medier
Denne webshop bruger cookies
Cookies er nødvendige for at få webshoppen til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores webshop, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne webshop bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies Tillad Cookies Afvis Cookies Luk